Uw gegevensbescherming is belangrijk voor ons!
Hierna informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (in het bijzonder in overeenstemming met BDSG n.F. en de Europese verordening inzake gegevensbescherming "DS-GVO"). Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze websites en sociale mediaprofielen. Voor de definitie van begrippen als "persoonsgegevens" of "verwerking" verwijzen wij naar art. 4 DS-GVO.

Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Person(en)
Onze verantwoordelijke(n) (hierna "verantwoordelijke persoon") in de zin van art. 4 afb. 7 DS-GVO is:

Savitron UG
Zügernbergstr. 17
71384 WeinstadtV

Vertegenwoordigd door:
Oliver Buck

Soorten gegevens, doeleinden van de verwerking en categorieën van betrokkenen
Hierna informeren wij u over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

Soorten gegevens die wij verwerken
Gebruiksgegevens (toegangstijden, bezochte websites, enz.), contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, fax, enz.), communicatiegegevens (IP-adres, enz.),

Doeleinden van de verwerking overeenkomstig art. 13, lid 1, onder c), DS-GVO
Verwerking van contracten, doeleinden van bewijsvoering / bewaring van bewijsmateriaal, contacteren in geval van juridische klachten door derden, opstellen van statistieken, klantenservice en klantenzorg, behandeling van contactverzoeken, veiligheidsmaatregelen,

Categorieën van betrokkenen overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder e), DS-GVO
De betrokkenen worden collectief "gebruikers" genoemd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Hieronder informeren wij u over de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:
Indien wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, is de rechtsgrondslag Art. 6 (1) p. 1 lit. a) DS-GVO.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek worden uitgevoerd, is Art. 6 (1) S. 1 lit. b) DS-GVO de rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (bv. wettelijke bewaarplicht), is Art. 6 (1) S. 1 lit. c) DS-GVO de rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon, is art. 6, lid 1, p. 1, onder d), DS-GVO de rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen, dan is art. 6 (1) S. 1 lit. f) DS-GVO de rechtsgrondslag.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden en orderverwerkers
In principe geven wij geen gegevens door aan derden zonder uw toestemming. Mocht dit toch het geval zijn, dan geschiedt de openbaarmaking op basis van de bovengenoemde rechtsgronden, bijvoorbeeld bij de openbaarmaking van gegevens aan aanbieders van online-betalingen voor de uitvoering van contracten of op grond van een rechterlijk bevel, of vanwege een wettelijke verplichting om de gegevens te overhandigen met het oog op strafrechtelijke vervolging, ter afwending van gevaar of ter handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Wij maken ook gebruik van verwerkers (externe dienstverleners, bv. voor webhosting van onze websites en databanken) om uw gegevens te verwerken. Indien gegevens in het kader van een overeenkomst inzake contractuele verwerking aan de verwerkers worden doorgegeven, gebeurt dit altijd in overeenstemming met art. 28 DS-GVO. Daarbij selecteren wij onze verwerkers zorgvuldig, controleren wij hen regelmatig en hebben wij het recht gekregen om instructies met betrekking tot de gegevens te geven. Bovendien moeten de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig BDSG n.F. en DS-GVO.

Doorgifte van gegevens aan derde landen
Met de aanneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) is een uniforme basis voor gegevensbescherming in Europa gecreëerd. Uw gegevens zullen derhalve hoofdzakelijk worden verwerkt door ondernemingen waarop DS-GVO van toepassing is. Indien de verwerking evenwel wordt uitgevoerd door diensten van derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, moeten deze voldoen aan de bijzondere vereisten van artikel 44 en volgende. DS-GVO. Dit betekent dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling door de EU-Commissie van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen, de zogenoemde "modelcontractbepalingen". In het geval van bedrijven uit de VS voldoet de onderwerping aan het zogenaamde "Privacy Shield", de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de VS, aan deze vereisten.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn
Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ervan niet langer van toepassing is, tenzij de verdere opslag ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of in strijd is met de wettelijke opslagverplichtingen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld handelsrechtelijke bewaarplichten voor zakelijke brieven overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (6 jaar) en belastingrechtelijke bewaarplichten overeenkomstig § 147 lid 1 AO voor kwitanties (10 jaar). Indien de voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden uw gegevens geblokkeerd of gewist, tenzij de opslag nog noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Beschikbaarstelling van onze website en aanmaak van logbestanden
Als u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt (d.w.z. geen registratie en geen andere overdracht van informatie), verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens:

Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen.
Deze gegevens dienen voor de gebruiksvriendelijke, functionele en veilige levering van onze website aan u met functies en inhoud, alsmede voor de optimalisering en statistische evaluatie ervan.

De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.

Om veiligheidsredenen slaan wij deze gegevens op in serverlogbestanden voor een opslagperiode van dagen. Na deze periode worden ze automatisch gewist, tenzij wij ze moeten bewaren voor bewijsdoeleinden in geval van aanvallen op de serverinfrastructuur of andere wettelijke inbreuken.

Cookies
Wij gebruiken zogenaamde cookies wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De aldus verkregen informatie heeft tot doel onze webaanbiedingen technisch en economisch te optimaliseren en u een gemakkelijkere en veiligere toegang tot onze website te bieden. Wanneer u onze website bezoekt, zullen wij u door middel van een verwijzing naar onze verklaring inzake gegevensbescherming informeren over het gebruik van cookies voor de bovengenoemde doeleinden en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken of de opslag ervan kunt voorkomen ("opt-out"). Onze website maakt gebruik van sessiecookies, permanente cookies en cookies van derden:

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 (1) p. lit. b) DS-GVO, indien de cookies worden geplaatst om een contract te initiëren, bijv. voor bestellingen, en anders hebben wij een legitiem belang bij de effectieve functionaliteit van de website, zodat in dit geval Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO de rechtsgrondslag is.

Bezwaar en "Opt-Out": U kunt in het algemeen voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen te kiezen voor "geen cookies accepteren". Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze aanbiedingen. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies van derde aanbieders voor reclamedoeleinden via een zogenaamde "opt-out" via deze Amerikaanse website (https://optout.aboutads.info) of deze Europese website (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Google AdWords met conversie tracking
Wij gebruiken de dienst "AdWords met Conversion Tracking" (Google Ireland Limited, reg.nr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) om door middel van advertenties de aandacht te vestigen op onze website op websites van derden. Wanneer u op een Google-advertentie van ons klikt, wordt in uw browser een cookie opgeslagen die ongeveer 30 dagen geldig is. Als u vervolgens onze website bezoekt, kunnen wij en Google de cookie gebruiken om te evalueren of u onze website hebt bezocht en welke van onze pagina's u hebt bezocht. Google maakt hier statistieken over. De volledige omvang van de gegevensverwerking is ons niet bekend. De gegevens worden ook overgebracht naar de VS en daar geanalyseerd. Als u bent aangemeld met een Google-account, kan AdWords de gegevens aan uw account toewijzen. Indien u dit niet wenst, dient u uit te loggen alvorens onze website te bezoeken. Deze conversietracking dient voor de analyse, optimalisatie en economische werking van onze reclame en website.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze reclame en website overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO. Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google of dit voorkomen:

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google op
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en
https://services.google.com/sitestats/de.html.

Google Analytics
Wij hebben het website-analyseprogramma "Google Analytics" (Google Ireland Limited, registratienr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website geïntegreerd.

Wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google een cookie op uw computer om uw gebruik van onze website te analyseren. De verkregen gegevens worden overgebracht naar de VS en daar opgeslagen. Indien persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, biedt de certificering van Google overeenkomstig de Privacy Shield Agreement (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Wij hebben de IP-anonimisering "anonymizeIP" geactiveerd, waarbij de IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt. Op deze website wordt uw IP-adres daarom vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de verantwoordelijke partij te leveren. Wij hebben ook de cross-device analyse van websitebezoekers geactiveerd, die wordt uitgevoerd via een zogenaamde gebruikers-ID. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Het gebruik van Google Analytics dient om onze website te analyseren, te optimaliseren en te verbeteren.

De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt, overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f) DS-GVO.

De door ons verzonden en aan cookies, user-ID's (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

Meer informatie over het gebruik van gegevens bij Google Analytics vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/de.html(Gebruiksvoorwaarden van Analytics), https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (Privacyverklaring van Analytics) en het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy.

Bezwaar en "Opt-Out": U kunt in het algemeen voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen te kiezen voor "geen cookies accepteren". Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze aanbiedingen. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website worden verzameld en door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de bovenstaande browserplugin kunt u het verzamelen door Google Analytics voorkomen door te klikken op [__hier gelieve de Analytics Opt-Out link van uw website in te voegen]. De klik zal een "opt-out" cookie instellen die zal voorkomen dat uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website in de toekomst bezoekt. Deze cookie is alleen van toepassing op onze website en uw huidige browser en blijft alleen geldig totdat u uw cookies verwijdert. In dat geval zou u de cookie opnieuw moeten instellen.

U kunt de apparaatoverstijgende gebruikersanalyse deactiveren in uw Google-account onder "Mijn gegevens > Persoonlijke gegevens".

YouTube-video's
Wij hebben YouTube-video's van youtube.com met de embedded functie op onze website ingesloten, zodat ze direct op onze website kunnen worden opgeroepen. YouTube is eigendom van Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wij hebben de video's geïntegreerd in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", zonder cookies te gebruiken om het gedrag van de gebruiker te registreren teneinde de videoweergave te personaliseren. In plaats daarvan zijn de video-aanbevelingen gebaseerd op de video die op dat moment wordt afgespeeld. Video's die worden afgespeeld in de verbeterde privacymodus in een ingesloten speler hebben geen invloed op welke video's aan u worden aanbevolen op YouTube.Wanneer u een video start (op de video klikt), ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt bezocht. De verkregen gegevens worden overgebracht naar de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ook zonder een gebruikersaccount bij Google. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kan Google de bovenstaande gegevens aan uw account toewijzen. Als u dit niet wenst, moet u uitloggen uit uw Google-account. Google stelt op basis van deze gegevens gebruikersprofielen op en gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of optimalisering van haar websites.

De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt, overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f) DS-GVO.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen door Google. Gelieve u rechtstreeks tot Google te wenden via het hieronder vermelde privacybeleid. U kunt hier in uw Google-account bezwaar maken tegen het gebruik van advertentiecookies:

https://adssettings.google.com/authenticated.

In de gebruiksvoorwaarden van YouTube op https://www.youtube.com/t/terms en in het privacybeleid voor reclame van Google op https://policies.google.com/technologies/ads vindt u meer informatie over de

Gebruik van Google-cookies en hun reclametechnologieën, opslagperiode, anonimisering, locatiegegevens, hoe ze werken en uw rechten. Google's algemene privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Google Maps
Wij hebben kaarten van "Google Maps" (Google Ireland Limited, Register No.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website geïntegreerd. Hierdoor kunnen wij de locatie van adressen en routebeschrijvingen direct op onze website weergeven in interactieve kaarten en kunt u dit hulpmiddel gebruiken.

Wanneer u onze website bezoekt waarin Google Maps is geïntegreerd, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Google in de Verenigde Staten. Daarbij kunnen uw IP-adres en locatie aan Google worden doorgegeven. Bovendien ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina hebt opgeroepen. Dit gebeurt ook zonder een gebruikersaccount bij Google. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kan Google de bovenstaande gegevens aan uw account toewijzen. Als u dit niet wenst, moet u uitloggen uit uw Google-account. Google stelt op basis van deze gegevens gebruikersprofielen op en gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of optimalisering van haar websites.

De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt, overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f) DS-GVO.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen door Google. Gelieve u rechtstreeks tot Google te wenden via het hieronder vermelde privacybeleid. U kunt hier in uw Google-account bezwaar maken tegen het gebruik van advertentiecookies:

https://adssettings.google.com/authenticated.

Zie de servicevoorwaarden van Google Maps op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html en het advertentieprivacybeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/ads voor meer informatie over het gebruik van cookies door Google en de advertentietechnologieën, de opslagduur, anonimisering, locatiegegevens, hoe ze werken en uw rechten. Google's algemene privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Aanwezigheid in sociale media
Wij onderhouden profielen of fanpagina's in sociale media om te communiceren met de daar aangesloten en geregistreerde gebruikers en om informatie te verstrekken over onze producten, aanbiedingen en diensten. De Amerikaanse aanbieders zijn gecertificeerd in het kader van het zogeheten Privacy Shield en zijn dus verplicht de Europese gegevensbescherming na te leven. Wanneer u ons profiel gebruikt en oproept in het respectieve netwerk, zijn de respectieve gegevensbeschermingsinformatie en gebruiksvoorwaarden van het respectieve netwerk van toepassing.

Wij verwerken de gegevens die u ons via deze netwerken toestuurt, om met u te communiceren en uw berichten aldaar te beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de communicatie met gebruikers en onze externe presentatie met het oog op reclame in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO. Voor zover u de verantwoordelijke van het sociale netwerk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is de rechtsgrondslag Art. 6 (1) S. 1 lit. a) en Art. 7 DS-GVO.

De kennisgevingen inzake gegevensbescherming, de informatiemogelijkheden en de bezwaarmogelijkheden (opt-out) van de respectieve netwerken zijn hier te vinden:

Plug-ins voor sociale media
Wij gebruiken social media plug-ins van sociale netwerken op onze website. Wij gebruiken de zogenaamde "twee-klik-oplossing" hariff van c't en heise.de. Wanneer u onze website bezoekt, worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. Naast het logo of het merk van het sociale netwerk vindt u een schuifregelaar waarmee u de plug-in kunt activeren door erop te klikken. Na activering ontvangt de aanbieder van het sociale netwerk de informatie dat u onze website hebt bezocht en worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van de plug-in en daar opgeslagen. Dit zijn zogenaamde third party cookies. Volgens sommige providers, zoals Facebook en XING, wordt uw IP onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd.

De verzamelde gegevens over de gebruiker worden door de aanbieder van de plug-in opgeslagen als gebruiksprofielen. Deze worden gebruikt voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor de weergave van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over de activiteiten van de gebruiker op onze website. De gebruiker heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om dit recht uit te oefenen, moet hij contact opnemen met de desbetreffende aanbieder van de plug-in.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is ons gerechtvaardigd belang om onze website te verbeteren en te optimaliseren door onze zichtbaarheid via sociale netwerken te vergroten, evenals de mogelijkheid van interactie met u en gebruikers onderling via sociale netwerken op grond van Art. 6 para. 1 p.1 lit. f) DS-GVO.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking. Wij hebben ook geen kennis van de omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over de verwijdering van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

Met betrekking tot het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking verwijzen wij naar de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de sociale netwerken. Daarnaast vindt u er ook informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Facebook
Wij hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com (hoofdkantoor in de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op onze website geïntegreerd als onderdeel van de zogenaamde "twee-klik-oplossing" van Shariff.U herkent deze aan het Facebook-logo "f" of de toevoeging "Vind ik leuk", "Gefällt mir" of "Delen".

Zodra u de Facebook-plugin activeert, wordt een verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers tot stand gebracht. Daarbij ontvangt Facebook de informatie, waaronder uw IP-adres, dat u onze website hebt bezocht en stuurt deze informatie door naar Facebook-servers in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Facebook-account, kan Facebook deze informatie toewijzen aan uw account. Bij het gebruik van de functies van de plug-in, bijv. het indrukken van de "Vind ik leuk"-knop, wordt ook deze informatie door uw browser aan de Facebook-servers in de VS doorgegeven en daar opgeslagen en in uw Facebook-profiel en eventueel aan uw vrienden getoond.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Gegevensverzameling voor de "Vind ik leuk"-knop: https://www.facebook.com/help/186325668085084. U kunt uw instellingen met betrekking tot het gebruik van uw profielgegevens voor reclamedoeleinden op Facebook hier beheren en er bezwaar tegen maken: https://www.facebook.com/ads/preferences/.

Als u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook afmeldt en uw cookies verwijdert, worden bij activering van de plug-in geen gegevens over uw bezoek aan onze website aan uw profiel op Facebook toegewezen.

U kunt het laden van de Facebook-plug-in ook verhinderen met de zogenaamde "Facebook Blocker", die u als add-on voor uw browser kunt installeren: Facebook Blocker voor Firefox, Chrome en Opera of 1blocker voor Safari, iPad en iPhone.

Facebook heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield en zorgt er zo voor dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter
Wij hebben plug-ins van het sociale netwerk Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA) op onze website geïntegreerd als onderdeel van de zogenaamde "twee-klik-oplossing" van Shariff. U herkent deze plug-ins aan het Twitter-logo met een witte vogel op een blauwe achtergrond. Een overzicht van Twitter-knoppen of tweets vindt u op: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.

Indien u tijdens het bewust activeren van de Twitter-plug-ins op uw Twitter-account bent ingelogd, kan Twitter de oproep naar onze website aan uw Twitter-profiel toewijzen. Wij weten niet welke gegevens aan Twitter worden doorgegeven.

Indien u de overdracht van gegevens aan Twitter bij de activering van de plug-in wilt uitsluiten, dient u zich vóór het bezoek aan onze website bij Twitter af te melden en uw cookies te wissen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Twitter, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/de/privacy. Bezwaar (Opt-Out): https://twitter.com/personalization.

Twitter heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield en zorgt er zo voor dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Plus
Wij hebben plug-ins van het sociale netwerk Google+ (G+) (Google Ireland Limited, Reg. No.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) op onze website geïntegreerd als onderdeel van de zogenaamde "twee-klik-oplossing" van Shariff. U herkent deze aan knoppen met het teken "+1" op een witte of gekleurde achtergrond.

Zodra u vrijwillig de Google+ plug-in activeert, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van Google. Daarbij ontvangt Google de informatie, waaronder uw IP-adres, dat u onze website hebt opgeroepen en stuurt deze informatie door naar servers van Google in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw account bij Google, kan Google deze informatie aan uw account toewijzen. Bij het gebruik van de functies van de plug-in, bijv. het indrukken van de "+1"-knop, wordt ook deze informatie door uw browser aan de servers van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen en in uw Google+ profiel en eventueel aan uw vrienden weergegeven.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik door Google, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van Google+: https://www.google.com/intl/de_de/+/policy/index.html. Gegevensverzameling voor de "+1"-knop: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. U kunt uw instellingen met betrekking tot het gebruik van uw profielgegevens voor reclamedoeleinden bij Google beheren en tegenspreken (opt-out) hier: https://adssettings.google.com/authenticated.

Als u zich voor uw bezoek aan onze website bij Google+ afmeldt en uw cookies verwijdert, worden bij activering van de plug-in geen gegevens over uw bezoek aan onze website aan uw profiel op Google+ toegewezen.

Google heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield en zorgt er zo voor dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram
Wij hebben plug-ins van het sociale netwerk Instagram (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) op onze website geïntegreerd als onderdeel van de zogenaamde "twee-klik-oplossing" van Shariff. U kunt dit herkennen aan het Instagram-logo in de vorm van een vierkante camera.

Als u de plug-in vrijwillig activeert, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van Instagram. Instagram ontvangt de informatie, waaronder uw IP-adres, dat u onze site hebt bezocht en stuurt de informatie door naar Instagram-servers in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw account op Instagram, kan Instagram deze informatie toewijzen aan uw account en kunt u op de Instagram-knop klikken en zo de inhoud van onze pagina's delen en opslaan op uw Instagram-account en eventueel aan uw vrienden daar laten zien. Wij hebben geen kennis van de precieze inhoud van de doorgegeven gegevens, het gebruik ervan en de opslagperiode door Instagram.

Als u zich vóór het bezoek aan onze website bij Instagram afmeldt en uw cookies verwijdert, worden bij activering van de plug-in geen gegevens over het bezoek aan onze website aan uw profiel op Instagram toegewezen.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Instagram op
https://help.instagram.com/519522125107875
en over de privacyinstellingen hier:
https://help.instagram.com/196883487377501.

Rechten van de betrokkene
Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. a), Art. 7 DS-GVO, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking ervan wordt hierdoor niet aangetast.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de zaak op haar merites beoordelen en ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt het recht van verzet kosteloos uitoefenen. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

Savitron UG
Adres

Recht op informatie
U hebt het recht van ons een bevestiging te verlangen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Indien dit het geval is, hebt u recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen overeenkomstig art. 15 DS-GVO. Dit omvat met name informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld.

Recht op rectificatie
U hebt het recht onjuiste gegevens te laten corrigeren of gegevens aan te vullen overeenkomstig art. 16 DS-GVO.

Recht op verwijdering
U hebt het recht om uw door ons opgeslagen gegevens te laten wissen overeenkomstig art. 17 DS-GVO, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten op verdere opslag dit verhinderen.

Recht op beperking
U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen indien aan een van de voorwaarden in Art. 18 (1) a) tot d) DS-GVO is voldaan:

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20 DS-GVO, wat betekent dat u de persoonsgegevens die wij over u bewaren, kunt verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of dat u kunt verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

Recht om een klacht in te dienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich daartoe wenden tot de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Gegevensbeveiliging

Om alle persoonsgegevens die ons worden toegezonden te beschermen en om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming door ons en door onze externe dienstverleners worden nageleefd, hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen uw browser en onze server gecodeerd verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.

Status: 06.05.2019
Bron: Voorbeeld van een verklaring inzake gegevensbescherming van JuraForum.de