Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de onderneming Savitron UG (haftungsbeschränkt)

Contractvoorwaarden in het kader van verkoopovereenkomsten

tussen Savitron UG (haftungsbeschränkt)

(Zügernbergstr. 17, 71384 Weinstadt,Tel. 0176/10584297),

ingeschreven in het handelsregister van het Landgericht Stuttgart onder HRB 7694470,
vertegenwoordigd door Oliver Buck, BTW-identificatienummer: DE323967326 - hierna te n
oemen "Leverancier" - en

en

de in § 2 van het contract aangewezen klant - hierna de "klant" genoemd -.

zijn afgesloten.

1 Toepassingsgebied, definities

(1) Voor de zakelijke relatie tussen Savitron UG (haftungsbeschränkt) (hierna "Leverancier") en de klant (hierna "Klant") gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden worden niet erkend, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan instemt.

(2) De Klant is een consument, voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet in overwegende mate aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Anderzijds is een ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon of partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 Sluiting van het contract

(1) De klant kan producten bestellen via onze website, per e-mail etc.. producten te bestellen. Indien de bestelling via onze website wordt geplaatst, dient de klant bij het verzenden van de bestelling een bindend verzoek tot aankoop in. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden indien de klant deze contractuele voorwaarden heeft aanvaard door op de knop "AV aanvaarden" te klikken en ze aldus in zijn aanvraag heeft opgenomen.

(2) De Aanbieder stuurt de Klant vervolgens per e-mail een ontvangstbevestiging waarin de bestelling van de Klant nogmaals wordt vermeld en die de Klant kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de Aanbieder de bestelling van de Klant heeft ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. Het contract komt pas tot stand door de indiening van de verklaring van aanvaarding door de aanbieder, die met een afzonderlijke e-mail (orderbevestiging) wordt toegezonden. In deze e-mail of in een afzonderlijke e-mail, maar ten laatste bij de levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit bestelling, algemene voorwaarden en orderbevestiging) door ons op een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) aan de klant toegezonden (contractbevestiging). De tekst van het contract zal worden opgeslagen met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

(3) Het contract wordt in het Duits gesloten.

3 Levering, beschikbaarheid van goederen

(1) Door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het tijdstip van onze orderbevestiging, mits de koopprijs vooruit is betaald (behalve in geval van koop op rekening). Indien voor de desbetreffende goederen in onze online shop geen of geen afwijkende leveringstermijn is aangegeven, bedraagt deze 7 dagen.

(2) Indien op het ogenblik van de bestelling van de afnemer geen exemplaren van het door hem gekozen product beschikbaar zijn, deelt de leverancier dit onmiddellijk in de orderbevestiging aan de afnemer mee. Indien het product permanent niet beschikbaar is, ziet de aanbieder af van een verklaring van aanvaarding. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.

(3) Indien het door de klant in de bestelling aangewezen product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de aanbieder de klant hiervan ook onmiddellijk in de orderbevestiging op de hoogte brengen.

(4) De leverancier levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in de EU hebben.

4 Eigendomsvoorbehoud

Tot volledige betaling blijven degeleverde goederen eigendom van de aanbieder.

5 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

(2) De vermelde verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

(3) De goederen worden altijd door een expediteur verzonden, met uitzondering van accessoires. Het verzendingsrisico wordt gedragen door de leverancier indien de afnemer een consument is.

(4) In geval van herroeping draagt de klant de directe kosten van terugzending.

6 Betalingsmodaliteiten

(1) De klant kan vooraf betalen, via automatische incasso, contant bij afhaling of PayPal.

(2) De betaling van de koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij de sluiting van het contract. Indien de vervaldatum van de betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant reeds in gebreke door het missen van de termijn. In dat geval moet hij de kredietgever rente betalen over de achterstallige betalingen van het jaar tegen een tarief dat 5 procentpunten hoger ligt dan de basisrentevoet.

(4) De verplichting van de afnemer tot betaling van vertragingsrente sluit de aanspraak op verdere door de leverancier veroorzaakte vertragingsschade niet uit.

7 Garantie voor materiaaldefecten, garantie

(1) De dienstverlener is aansprakelijk voor materiële gebreken volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. De garantietermijn voor door de leverancier aan ondernemers geleverde goederen bedraagt 12 maanden.

(2) Voor de door de leverancier geleverde goederen bestaat slechts dan een bijkomende garantie, indien dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het desbetreffende artikel werd vermeld.

8 Aansprakelijkheid

(1) Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn aanspraken op schadevergoeding van de klant die voortvloeien uit letsel van leven, lichaam of gezondheid of uit schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), alsmede aansprakelijkheid voor andere schade op grond van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de aanbieder, diens wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In geval van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade indien deze door eenvoudige nalatigheid veroorzaakt is, tenzij de schadeclaims van de klant gebaseerd zijn op schade aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigden van de dienstverrichter, indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

(4) De uit de leden 1 en 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de aanbieder het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het goed heeft verondersteld. Hetzelfde geldt indien de leverancier en de klant overeenstemming hebben bereikt over de kwaliteit van het artikel. De voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

9 Annuleringsvoorwaarden

(1) Bij het sluiten van een overeenkomst op afstand heeft de consument in de regel een wettelijk herroepingsrecht, waarvan de aanbieder hem hierna overeenkomstig het wettelijke model in kennis stelt. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn geregeld in lid 2. In lid 3 vindt u een modelformulier voor herroeping.

Annuleringsvoorwaarden


Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de inspectie van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

(3) De leverancier informeert over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling als volgt:

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.en stuur het terug).

- Aan: Savitron UG (haftungsbeschränkt), Zügernbergstr. 17, 71384 Weinstadt, Duitsland

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)

voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van het volgende

dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

10 Slotbepalingen

(1) De contracten tussen de leverancier en de klant worden beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, met name van de staat waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(2) Indien de afnemer een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechterlijke instantie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen de afnemer en de dienstverlener, de statutaire zetel van de dienstverlener.

(3) De overeenkomst blijft verbindend in al haar onderdelen, zelfs indien afzonderlijke punten geen rechtsgevolgen hebben. In plaats van de onwerkzame punten gelden de wettelijke bepalingen, indien die er zijn. Voorzover dit echter een onredelijke moeilijkheid voor een contractpartij zou betekenen, wordt de overeenkomst in haar geheel onverbindend.

- Einde van de AV van de onderneming Savitron UG (haftungsbeschränkt) -